CHATGPT – CÔNG CỤ ĐẮT LỰC TRONG NGÀNH BẤT ĐỘNG SẢN