CHATGPT VÀ NHỮNG ỨNG DỤNG TRONG VIỆC SÁNG TẠO NỘI DUNG