CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC KHI SỬ DỤNG CHATGPT TRONG QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP