Hợp tác cùng
phát triển
Giải pháp tài chính thông minh - Finance Draco
Hợp tác cùng
phát triển
Giải pháp tài chính thông minh - Finance Draco
Finance Draco Hợp tác cùng
phát triển

Nguồn vốn Ngân Hàng

Cho vay đầu tư dự án

 • Đối tượng vay là doanh nghiệp
 • Mục đích vay đa dạng cho nhiều loại hình dự án như: BĐS, Hạ Tầng, Công Nghệ, Năng Lượng, Nông nghiệp sạch..v.v..
 • Thời gian cho vay linh hoạt từ 1 năm đến 20 năm
 • Hạn mức cho vay không giới hạn
 • Lãi suất cạnh tranh
 • Hỗ trợ thủ tục pháp lý
 • Hỗ trợ lập hồ sơ dự án.
 • Giải ngân ngày khi được phê duyệt theo tiến độ của dự án.

Cho vay đầu tư BĐS

 • Đối tượng vay là doanh nghiệp
 • Mục đích vay đa dạng cho nhiều loại hình BĐS
 • Thời gian cho vay linh hoạt từ 1 năm đến 15 năm
 • Hạn mức cho vay không giới hạn
 • Lãi suất cạnh tranh o Hỗ trợ thủ tục pháp lý
 • Hỗ trợ lập hồ vay.
 • Giải ngân ngày khi được phê duyệt.

Cho vay đầu tư cổ phần/cổ phiếu

 • Đối tượng vay là cá nhân/tổ chức
 • Mục đích vay đa dạng theo nhu cầu đầu tư cổ phần/cổ phiếu
 • Thời gian cho vay linh hoạt từ 1 tháng đến 5 năm
 • Hạn mức cho vay không giới hạn
 • Lãi suất cạnh tranh
 • Hỗ trợ thủ tục pháp lý
 • Hỗ trợ lập hồ vay.

Cho doanh nghiệp vay đầu tư tài sản

 • Đối tượng vay là doanh nghiệp
 • Mục đích vay đa dạng cho nhiều loại hình tài sản cố định hoặc lưu động.
 • Thời gian cho vay linh hoạt từ 1 năm đến 5 năm o Hạn mức cho vay không giới hạn
 • Lãi suất cạnh tranh
 • Hỗ trợ thủ tục pháp lý
 • Hỗ trợ lập hồ vay.

Cho doanh nghiệp vay bổ sung vốn lưu động

 • Đối tượng vay là doanh nghiệp
 • Mục đích vay bổ sung vốn lưu động.
 • Thời gian cho vay linh hoạt từ 1 tháng đến 12 tháng
 • Hạn mức cho vay không giới hạn
 • Lãi suất cạnh tranh
 • Hỗ trợ thủ tục pháp lý
 • Hỗ trợ lập hồ vay.

Nguồn vốn Quỹ Đầu Tư

Mua/Cho vay đầu tư dự án/BĐS

 • Mục đích mua 100%, hoặc đầu tư cổ phần hoặc cho vay nhiều loại hình dự án như: BĐS, Hạ Tầng, Công Nghệ, Năng Lượng, Nông nghiệp sạch..v.v..
 • Thời gian cho vay linh hoạt từ 1 năm đến 20 năm
 • Hạn mức cho vay không giới hạn
 • Lãi suất vay/ Giá mua cạnh tranh
 • Hỗ trợ thủ tục pháp lý o Hỗ trợ lập hồ sơ dự án.

Cho vay kinh doanh

 • Đối tượng vay là doanh nghiệp
 • Mục đích vay kinh doanh.
 • Thời gian cho vay linh hoạt từ 1 tháng đến 5 năm
 • Hạn mức cho vay không giới hạn
 • Lãi suất cạnh tranh
 • Hỗ trợ thủ tục pháp lý
 • Hỗ trợ lập hồ vay.

Cho vay/góp vốn khởi nghiệp

 • Đối tượng vay là doanh nghiệp khởi nghiệp được 1 năm
 • Mục đích vay kinh doanh khởi nghiệp.
 • Thời gian cho vay linh hoạt từ 1 tháng đến 5 năm
 • Hạn mức cho vay không giới hạn
 • Lãi suất cạnh tranh
 • Hỗ trợ thủ tục pháp lý
 • Hỗ trợ lập hồ vay.

Nguồn vốn khác

Mua/cho vay đầu tư dự án/BĐS

 • Mục đích mua 100%, hoặc đầu tư cổ phần hoặc cho vay nhiều loại hình dự án như: BĐS, Hạ Tầng, Công Nghệ, Năng Lượng, Nông nghiệp sạch..v.v..
 • Thời gian cho vay linh hoạt từ 1 năm đến 20 năm
 • Hạn mức cho vay không giới hạn
 • Lãi suất vay/ Giá mua/đầu tư cạnh tranh
 • Hỗ trợ thủ tục pháp lý
 • Hỗ trợ lập hồ sơ dự án.

Cho vay/góp vốn khởi nghiệp

 • Đối tượng vay/góp vốn là cho các doanh nghiệp khởi nghiệp được 1 năm
 • Mục đích vay/ đầu tư cổ phần doanh nghiệp kinh doanh khởi nghiệp.
 • Thời gian cho vay linh hoạt từ 6 tháng đến 5 năm
 • Hạn mức cho vay không giới hạn
 • Lãi suất cạnh tranh o Hỗ trợ thủ tục pháp lý
 • Hỗ trợ lập hồ vay.

Quy trình cung cấp dịch vụ

Đăng ký dịch vụ