NHU CẦU KHÁCH HÀNG VÀ PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH NHU CẦU CỦA KHÁCH HÀNG