Facebook Ads – Brand Awareness

Định nghĩa:

Facebook Ads – Brand Awareness là loại chiến dịch quảng cáo Facebook với cách thức hiển thị quảng cáo đến những người trong tệp khách hàng tiềm năng có nhiều khả năng nhớ đến quảng cáo nhất.

Nội dung:

 • Triển khai chiến dịch quảng cáo với mục tiêu là Brand Awareness.
 • Cài đặt ngân sách chiến dịch quảng cáo.
 • Thiết lập tệp khách hàng tiềm năng.
 • Tạo nội dung quảng cáo – Giám sát quá trình triển khai.
 • Tối ưu hiệu quả quảng cáo dựa trên kết quả chiến dịch và chi phí kết quả.

Mục tiêu

 • Triển khai chiến dịch quảng cáo với mục tiêu là Brand Awareness.
 • Cài đặt ngân sách chiến dịch quảng cáo.
 • Thiết lập tệp khách hàng tiềm năng.
 • Tạo nội dung quảng cáo.
 • Giám sát quá trình triển khai.
 • Tối ưu hiệu quả quảng cáo dựa trên kết quả chiến dịch và chi phí kết quả.
 • Tăng nhận thức thương hiệu doanh nghiệp và tăng định vị sản phẩm với khách hàng và thị trường.