Facebook Ads – Reach

Định nghĩa

Facebook Ads – Reach là loại chiến dịch quảng cáo Facebook với cách thức hiển thị quảng cáo đến nhiều người nhất trong tệp khách hàng tiềm năng.

Nội dung

  • Triển khai chiến dịch quảng cáo với mục tiêu là Reach.
  • Cài đặt ngân sách chiến dịch quảng cáo.
  • Thiết lập tệp khách hàng tiềm năng.
  • Tạo nội dung quảng cáo.
  • Giám sát quá trình triển khai.
  • Tối ưu hiệu quả quảng cáo dựa trên kết quả chiến dịch và chi phí kết quả.

Mục tiêu

  • Triển khai chiến dịch quảng cáo với mục tiêu Reach.
  • Đơn vị kết quả chính: Reach, Impression.
  • Đơn giá kết quả: CPM (Cost Per Mile), CPR (Cost Per Result / Reach).
  • Tăng nhận thức thương hiệu doanh nghiệp và tăng định vi sản phẩm với khách hàng.