Facebook Ads – Video Views

Định nghĩa

Facebook Ads – Video Views là loại chiến dịch quảng cáo Facebook nhằm hiển thị quảng cáo video đến tệp khách hàng tiềm năng.

Nội dung

 • Triển khai chiến dịch quảng cáo với mục tiêu là Video Views.
 • Cài đặt ngân sách chiến dịch quảng cáo.
 • Thiết lập tệp khách hàng tiềm năng.
 • Tạo nội dung quảng cáo.
 • Giám sát quá trình triển khai.
 • Tối ưu hiệu quả quảng cáo dựa trên kết quả chiến dịch và chi phí kết quả.

Mục tiêu

 • Triển khai chiến dịch quảng cáo với mục tiêu là Video Views.
 • Cài đặt ngân sách chiến dịch quảng cáo.
 • Thiết lập tệp khách hàng tiềm năng.
 • Tạo nội dung quảng cáo.
 • Giám sát quá trình triển khai.
 • Tối ưu hiệu quả quảng cáo dựa trên kết quả chiến dịch và chi phí kết quả.