Google Ads – Google Search Network

Định nghĩa

Google Ads – Google Search Network là chương trình quảng cáo có cách thức hiển thị quảng cáo vào thời điểm người dùng tìm kiếm sản phẩm hay dịch vụ doanh nghiệp cung cấp trên mạng lưới tìm kiếm của Google hoặc với đối tác của Google.

Nội dung

  • Khởi tạo chiến dịch quảng cáo Search.
  • Thiết lập đối tượng khách hàng.
  • Thiết lập ngân sách chiến dịch quảng cáo.
  • Thiết lập từ khóa và nhóm từ khóa hiển thị.
  • Tạo nội dung quảng cáo.
  • Giám sát quá trình triển khai.
  • Tối ưu hiệu quả quảng cáo dựa trên kết quả chiến dịch và chi phí kết quả.

Mục tiêu

Tiếp cận tức thời và chính xác đối tượng người dùng đang tìm kiếm sản phẩm hay dịch vụ mà doanh nghiệp cung cấp.

× How can I help you?